FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

 

1. Imię̨, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Kredytodawca:

Dane identyfikacyjne:

[NAZWA]

REGON [REGON], NIP [NIP]

Adres: (siedziba)

[Adres 1], [Adres 2]

Numer telefonu:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

Adres poczty elektronicznej: (informacja ta ma charakter opcjonalny)

[email]

Numer faksu:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

Adres strony internetowej:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

[site]

 

 

Pośrednik kredytowy:*

Dane identyfikacyjne:

Kopula Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, wpisana do Rejestru Spółek (Registrar of Corporations) prowadzonego przez Registrar of Corporate Affairs pod numerem 0001079451

Adres: (siedziba)

ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, PL

Numer telefonu:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

Adres poczty elektronicznej: (informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

Numer faksu:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

Adres strony internetowej:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

 

2. Opis głównych cech kredytu

 

Rodzaj kredytu

Pożyczka konsumencka

Całkowita kwota kredytu

Maksymalna kwota/suma (jeżeli nie przewidziano maksymalnej kwoty) wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione

3000,00 zł (słownie: trzy tysiące) złotych.

Terminy i sposób wypłaty kredytu

W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki pieniężne

Przelew na konto bankowe Pożyczkobiorcy nie później niż następnego dnia roboczego po dniu zawarcia umowy. Datą wypłaty pożyczki jest data obciążenia rachunku bankowego Pożyczkodawcy

Czas obowiązywania umowy

30 dni

 

Zasady i terminy spłaty kredytu

będzie Pan/Pani musiał/a dokonać spłaty na
astępujących warunkach:
- spłata jednorazowa (bez rat)
- odsetki lub opłaty będą podlegać spłacie w następujący
sposób: jednorazowo w dniu zwrotu;
- termin zwrotu pożyczki: 18.08.2024

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta

Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia Panu/Pani, oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt

(suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu)

3369,60 zł. (słownie: trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć  złotych

Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności*

– opis towaru lub usługi:

– cena:

Nie dotyczy

Wymagane zabezpieczenia kredytu*

Zabezpieczenie, jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z umową o kredyt

– rodzaj zabezpieczenia kredytu:

Nie dotyczy

Informacja, czy umowa o kredyt przewiduje

gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu

wypłaconej na jej podstawie*

Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt płatności dokonywane przez Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie

Nie dotyczy

 

3. Koszty kredytu

 

Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany

18,5% w stosunku rocznym.

Jeżeli wysokość Stopy oprocentowania wskazanej powyżej przekracza, w danym okresie, wysokość odsetek maksymalnych w rozumieniu art. 359 §21 Kodeksu cywilnego (odsetki maksymalne to dwukrotność wysokości odsetek ustawowych, tj. sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych), Stopa oprocentowania w danym okresie ulega obniżeniu do wysokości odsetek maksymalnych W przypadku zmiany wysokości Stopy oprocentowania pożyczki, będącej wynikiem zmiany wysokości odsetek maksymalnych, o których mowa w art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego, Pożyczkobiorca otrzymuje od Pożyczkodawcy niezwłocznie, na trwałym nośniku (w postaci nieedytowalnego pliku PDF), informację o tej zmianie.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym przedstawiona, aby pomoc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów

– rzeczywista roczna stopa oprocentowania:

RRSO: 311,00%  w stosunku rocznym

 

– reprezentatywny przykład:

 Całkowita kwota pożyczki 3369,60  zł, czas obowiązywania umowy 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne 18,5% , prowizja 324,00 zł, łączna kwota odsetek: (3000,00 *18,5%)/365*30 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)311,00%, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę 3369,60 zł, całkowity koszt pożyczki 3369,60 zł.

– założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:

a) całkowita kwota pożyczki została wypłacona od razu i w całości;

b) umowa pożyczki będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, a Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca wypełnią zobowiązania wynikające z umowy pożyczki w terminach określonych w tej umowie;

c) stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego nie ulegnie zmianie przez czas, na który została zawarta umowa Pożyczki.

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej

Do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach jest konieczne zawarcie przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy. Jeżeli koszty tych usług nie są znane kredytodawcy, to nie są one uwzględnione w rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania.

– obowiązek zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia:

Nie dotyczy

– rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt:

Nie dotyczy

– obowiązek skorzystania z usługi dodatkowej:

Nie dotyczy

– rodzaj usługi dodatkowej oraz jej koszt:

Nie dotyczy

Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt*

 

Koszty pożyczki składają się z prowizji w wysokości 324,00  zł oraz odsetek w wysokości 45,60 zł.

 

Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych*

Nie dotyczy

Koszty korzystania z instrumentów płatniczych (np. karty kredytowej)*

Nie dotyczy

Inne koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową*

 Nie dotyczy

Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt mogą ulegać zmianie*

Nie dotyczy

Opłaty notarialne*

Nie dotyczy

Skutek braku płatności

Brak płatności może mieć dla Pani/Pana poważne konsekwencje (np. sprzedaż zajętych w toku postępowania egzekucyjnego rzeczy ruchomych lub nieruchomości) i może utrudnić otrzymanie kredytu. Skutki braku płatności mogą być dla Pana/Pani następujące:

– w przypadku braku lub opóźnienia płatności może Pan/Pani zostać obciążony/a następującymi opłatami:

Odsetki za opóźnienie

 

– stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego:

 

W razie nieterminowej spłaty Pożyczki lub poszczególnej raty pożyczki spłaty Pożyczkodawcy przysługują odsetki maksymalne za opóźnienie w rozumieniu art. 481 §21 Kodeksu cywilnego (odsetki maksymalne za opóźnienie to dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, tj. sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). Aktualna (na dzień zawarcia Umowy Pożyczki) wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie: 22,5% w stosunku rocznym.

 

W razie braku płatności którejkolwiek z rat pożyczki Pożyczkodawcy przysługują odsetki za opóźnienie w wysokości opisanej w rubryce „Roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego”

 

Jeśli Pożyczkobiorca opóźnia się w spłacie którejkolwiek z rat pożyczki o więcej niż 30 dni kalendarzowych, Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę Pożyczki z zachowaniem terminu wypowiedzenia 7 dni. W razie wypowiedzenia Umowy, kwota Pożyczki, w tym należne odsetki i prowizje, staje się natychmiast wymagalna.

 

W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do podjęcia działań windykacyjnych mających na celu odzyskanie swojej wierzytelności, w tym w szczególności do: a) kontaktu telefonicznego z Pożyczkobiorcą (monit telefoniczny), b) kontaktu mailowego z Pożyczkobiorcą (monit mailowy), c) wysyłania monitów listownych i sms, d) przekazania tej wierzytelności do obsługi przez zewnętrzny podmiot.

 

Pożyczkodawca ma prawo dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego, przy czym kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego może zostać obciążony Pożyczkobiorca w zależności od orzeczenia Sądu.

 

W przypadku niewykonanych zobowiązań Pożyczkobiorcy, wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli łączna ich wartość przekracza 200 zł, są wymagalne co najmniej od 30 dni i upłynął co najmniej miesiąc od wysłania Pożyczkobiorcy wezwania do zapłaty, Pożyczkodawca będzie uprawniony do zamieszczenia informacji o Pożyczkobiorcy w stosownych rejestrach, prowadzonych przez biura informacji gospodarczej, działających na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.

 

4. Inne ważne informacje

 

Odstąpienie od umowy

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy:

tak

Spłata kredytu przed terminem określonym

w umowie

Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie

tak

 

o ile przewidziano w umowie – prowizja za spłatę kredytu przed terminem oraz sposób jej ustalania: nie dotyczy

Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu przed terminem*

w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie poniesie Pan/Pani następujące koszty: nie dotyczy

Sprawdzenie w bazie danych

Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych, jest zobowiązany niezwłocznie przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano

zostanie Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych:

Biuro Informacji Kredytowej S.A. (ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa),

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław),

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a 02-679 Warszawa).

Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt

Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, chyba że w chwili gdy zgłasza Pan/Pani takie żądanie, kredytodawca nie wyraża woli zawarcia z Panem/Panią̨ umowy

ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu umowy pożyczki

Czas obowiązywania formularza*

Niniejsza informacja zachowuje ważność 30 dni od daty wystawienia formularza, przy założeniu niezmienności warunków cenowych

 

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość

 

a) dane kredytodawcy

 

Kredytodawca/w stosownych przypadkach przedstawiciel kredytodawcy w państwie członkowskim, w którym Pani/Pan mieszka:*

Dane identyfikacyjne:

[NAZWA]

REGON [REGON], NIP [NIP]

Adres: (siedziba)

[Adres 1], [Adres 2]

Numer telefonu:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

Adres poczty elektronicznej: (informacja ta ma charakter opcjonalny)

[email]

Numer faksu:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

Adres strony internetowej:*

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

Rejestr*

(Wskazanie organu, który zarejestrował działalność kredytodawcy wraz z podaniem numeru w tym rejestrze)

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [KRS]

Komisja Nadzoru Finansowego. ul. Piękna 20

00-549 Warszawa

Numer w rejestrze: [KNF]

Organ nadzoru*

Nadzoru Finansowego.

ul. Piękna 20

00-549 Warszawa

b) dane dotyczące umowy

 

Odstąpienie od umowy*

– ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy:

tak

 

– sposób odstąpienia od umowy:

Wysłanie oświadczenia w formie papierowej lub elektronicznej na adres pożyczkodawcy, w tym na adres do doręczeń elektronicznych.

 

– adres, na który należy przekazać oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

[Adres 1], [Adres 2] lub e-mail [email]

– termin na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy:

14 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki

 

– skutki nieskorzystania z prawa do odstąpienia od umowy: umowa pożyczki będzie nadal obowiązywała

Wybór prawa właściwego*

Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt będzie miało zastosowanie prawo:

Prawo polskie

Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego lub właściwego sądu*

(Wskazanie właściwego postanowienia umowy)

Nie dotyczy

Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych wynikających z kontaktów handlowych mających miejsce przed zawarciem umowy:

Prawo polskie

język umowy/język komunikacji*

– informacje i warunki umowy będą podawane w języku: polskim

– za Pana/Pani zgodą w okresie obowiązywania umowy o kredyt zamierzamy się

z Panem/Panią porozumiewać w języku: polskim

c) dane dotyczące odwołań

 

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

– przysługuje Panu/Pani prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów: tak

 

– zasady dostępu do procedury pozasądowego rozstrzygania sporów:

Pożyczkobiorca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności z postępowania polubownego prowadzonego przez Rzecznika Finansowego. Pożyczkobiorca posiada również prawo do skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Zasady dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać w siedzibach lub na stronach internetowych wyżej wskazanych podmiotów.

 

* Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja dotyczy danego kredytu, lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju kredytu nie dotyczy.