Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

 

Pożyczka dla osób fizycznych [Nazwa]

1. [Nazwa] , [Adres 1], [Adres 2]

Kredytodawca:

[NAZWA]

KRS [KRS], REGON [REGON], NIP [NIP]

Adres:

[Adres 1], [Adres 2]

Numer telefonu:

[Telefon]

Adres poczty elektronicznej:

[email]

Numer faksu:

[fax]

Adres strony internetowej:

[site]

Pośrednik kredytowy*:

TAMGACOM LLC z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, wpisana do Rejestru Spółek (Registrar of Corporations) prowadzonego przez Registrar of Corporate Affairs pod numerem 1803608

Adres:

Office 10, Level 1, Sharjah Media City, Sharjah, UAE

2. Opis głównych cech kredytu

Rodzaj kredytu

Pożyczka na dowolny cel konsumpcyjny

Całkowita kwota kredytu
Suma wszystkich środków pieniężnych, które
zostaną Panu/Pani udostępnione

 3000,00

Kwotę pożyczki ustala się, uwzględniając regularne dochody, bieżące zobowiązania kredytowe, stałe wydatki gospodarstwa domowego oraz historię kredytową.

Terminy i sposób wypłaty kredytu
W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma
Pan/Pani środki pieniężne

Po zawarciu umowy kredytowej przyznana kwota pożyczki zostanie przelana na rachunek Pożyczkobiorcy i/lub wskazanych przez Pożyczkobiorcę podmiotów uprawnionych względem Pożyczkobiorcy – w zależności od treści dyspozycji Pożyczkobiorcy, w ciągu jednego dnia roboczego.

Czas obowiązywania umowy

Umowa pożyczki obowiązuje do momentu całkowitego wykonania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań umownych względem Pożyczkodawcy.

Ilość rat: 1

Termin spłaty pierwszej raty: 05.01.2024

Termin spłaty ostatniej raty: 05.01.2024

Zasady i terminy spłaty kredytu

będzie Pan/Pani musiał/a dokonać spłaty na
następujących warunkach:
Kwota raty nr 1: 3369,60 zł;

Kwota raty nr 2: 0,00 zł;

Liczba rat kredytu: 1

Dzień płatności raty nr 1: 05.01.2024;

Dzień płatności raty nr 2: 05.01.2024;

Odsetki oraz prowizje będą podlegać spłacie w następujący sposób: płatne wraz z ratami kapitałowymi.

 

Kwoty, które Pożyczkobiorca wpłaci Pożyczkodawcy zostaną w kolejności zaliczone na:

        a) odsetki za czas opóźnienia;

        b) prowizję;

        c) oprocentowanie Pożyczki;

        d) kwotę do wypłaty.

- termin zwrotu pożyczki: 05.01.2024

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta
Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które
kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które
zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o
kredyt

Całkowita Kwota do zapłaty:

 

1) w przypadku obowiązywania promocyjnych warunków spłaty 3369,60 zł;

na którą składa się:

Kwota Pożyczki: 3000,00
Prowizja w wysokości: 324,00;
Oprocentowanie w wysokości: 45,60

RRSO Pożyczki w dniu zawarcia Umowy Pożyczki wynosi: 311,00%

 

Wyżej wymienione warunki dotyczą pożyczki Klienta, który uzyskał pozytywną ocenę zdolności kredytowej.

 

2) w przypadku obowiązywania standardowych warunków spłaty 3369,60 zł;

na którą składa się:

Kwota Pożyczki: 3000,00

Prowizja w wysokości: 324,00 zł;

Oprocentowanie w wysokości: 45,60

RRSO Pożyczki w dniu zawarcia Umowy Pożyczki wynosi: 311,00%

Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności

- opis towaru lub usługi:

- cena:

NIE DOTYCZY

Wymagane zabezpieczenia kredytu
Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z umową o kredyt

NIE DOTYCZY

Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie
Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt płatności dokonywane przez Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie

NIE DOTYCZY

 

 

3. Koszty kredytu

Stopa oprocentowania kredytu  oraz warunku jej zmiany

 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania  - Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów

 

 

1)  W przypadku obowiązywania promocyjnych warunków spłaty:

 18,5% rocznie

Miesięczna stopa oprocentowania: 1,5%

Kwota odsetek należna w stosunku dziennym: 1,52

 

2) W przypadku obowiązywania standardowych warunków spłaty:

18,5% rocznie

Miesięczna stopa oprocentowania: 1,5%

Kwota odsetek należna w stosunku dziennym: 1,52

1) W przypadku obowiązywania promocyjnych warunków spłaty:

RRSO = 311,00%

*Założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:

 • Kwota pożyczki: 3000,00
 • Okres pożyczki: 30 dni
 • Stopa oprocentowania pożyczki: 18,5%
 • Prowizja: 324,00
 • Spłata jednorazowa (1 rata):  3369,60
 • Kwota pożyczki jest wypłacana natychmiast i w całości.

2) W przypadku obowiązywania standardowych warunków spłaty:

RRSO = 311,00%

*Założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:

 • Kwota pożyczki: 3000,00
 • Okres pożyczki: 30 dni
 • Stopa oprocentowania pożyczki: 18,5%
 • Prowizja: 324,00
 • Spłata jednorazowa (1 rata):  3369,60
 • Kwota pożyczki jest wypłacana natychmiast i w całości

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej
Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez
Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy
ubezpieczenia lub innej umowy

BRAK

Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w
związku z umową o kredyt

 

 

 

 

Opłata Rejestracyjna = 0,10 zł, (weryfikacja klienta)

1)  W przypadku obowiązywania promocyjnych warunków spłaty:
Prowizja - 324,00
Oprocentowanie- 45,60;

 

2) W przypadku obowiązywania standardowych warunków spłaty:

Prowizja -324,00

Oprocentowanie-45,60

Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych

NIE DOTYCZY

Koszty korzystania z kart kredytowych

 

 

NIE DOTYCZY

Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową

 

 

NIE DOTYCZY

Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt mogą ulegać zmianie

 

Pożyczkodawca jest uprawniony do zmiany zapisów Ramowej Umowy Pożyczki w ciągu 6 miesięcy od zmiany bądź wprowadzenia nowych przepisów prawa, rekomendacji, zaleceń lub wytycznych organów państwowych odnoszących się do wykonywania Umowy

 

Opłaty notarialne

 

NIE DOTYCZY

 

Skutek braku płatności
 

 

W przypadku braku lub opóźnienia w płatności może Pan/Pani zostać obciążony/a następującymi kosztami:

 

- Odsetki za czas opóźnienia naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych);.

 

 

 

4. Inne ważne informacje:

Odstąpienie od umowy
W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo
do odstąpienia od umowy:

Tak

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub dnia, w którym pożyczkodawca otrzymał postanowienia umowy kredytowej, Pożyczkobiorca ma prawo do skorzystania z prawa do odstąpienia i do odstąpienia od umowy kredytowej.

Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie
spłatę kredytu przed terminem 

Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie

Tak

 

Pożyczkobiorca uprawniony jest do dokonania spłaty Pożyczki przed terminem określonym w Umowie, bez dodatkowej prowizji za wcześniejszą spłatę.

Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za
spłatę kredytu przed terminem

Nie dotyczy

 

Sprawdzenie w bazie danych

Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano

 

TAK
Zostanie Pan/Pani sprawdzony/a w następujących bazach danych:

 1. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii Ludowej 21 (51-214),
 2. Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A (02-679).

 

Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt
Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy spełnia Pan/Pani warunki do udzielenia kredytu konsumenckiego

Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania
egzemplarza projektu umowy o kredyt.
TAK

Czas obowiązywania formularza

Niniejsza informacja zachowuje ważność 30 dni od daty wystawienia formularza, przy założeniu niezmienności warunków cenowych.
 

 

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość

A) Dane kredytodawcy

 

Kredytodawca:

 

Adres:

[NAZWA],

KRS [KRS], REGON [REGON], NIP [NIP]

[Adres 1], [Adres 2]

 

Numer telefonu:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

[Telefon]

Adres poczty elektronicznej:

[email]

Numer faksu:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

[fax]

Adres strony internetowej:*

[site]

Rejestr*

[NAZWA] jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS [KRS]

Organ nadzoru*

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

B) Dane dotyczące umowy

 

Odstąpienie od umowy*

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub dnia, w którym Pożyczkobiorca otrzymał postanowienia umowy kredytowej, Pożyczkobiorca ma prawo do skorzystania z prawa do odstąpienia i do odstąpienia od umowy kredytowej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email] lub pisma na adres pocztowy [Adres 1], [Adres 2],

Wzór odstąpienia od Umowy Pożyczki zamieszczony jest na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy, jak również zostaje przesłany Pożyczkobiorcy po każdorazowym zawarciu Umowy Pożyczki (w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy).

 

Wybór prawa właściwego*
Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt
będzie miało zastosowanie prawo:

Prawo polskie., w szczególności:

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm.);
 2. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715);
 3. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. nr 81 poz. 530, z późn.zm.);
 4. Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta  (Dz.U. nr 2014, poz. 827)

 

Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa
właściwego*

Dla umowy kredytowej stosuje się przepisy prawa polskiego, a spory rozstrzygane są przed sądem powszechnym miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego lub sądem miejsca wykonania zobowiązania.

Język umowy

Informacje i warunki umowy będą podawane w języku polskim.

C) Informacje dotyczące odwołań

 

Pozasądowe rozstrzyganie sporów 

 

Pożyczkobiorca ma prawo złożyć reklamację do Pożyczkodawcy w trybie opisanych w Ramowej Umowie Pożyczki.

Wszelkie rozbieżności zdań i spory powstałe pomiędzy Stronami rozwiązywane są polubownie. W przypadku, gdy Strony nie są wstanie rozwiązać sporu polubownie, jakikolwiek spór, rozbieżność zdań lub roszczenie, które wynika z Umowy Pożyczki lub jej naruszenia, rozwiązania, obowiązywania, rozstrzygnięte zostanie przed Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego lub sąd miejsca wykonania zobowiązania.

 

* Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja dotyczy danego kredytu, lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju kredytu nie dotyczy.