POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) od 25 maja 2018 r. Kopula Solutions Sp. z o.o., z siedzibą w Polsce, adres ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001079451 (dalej jako „Spółka") wprowadza uaktualnione zasady prywatności (zwane dalej „Polityką Prywatności") osób fizycznych, korzystających z serwisu działającego pod adresem freezl.pl

1)                 DEFINICJE

Ilekroć w Polityce Prywatności jest mowa o:

a)    Danych Osobowych rozumie się przez to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

b)    Serwisie rozumie się przez to platformę internetową pod adresem freezl.pl , za pomocą której Pożyczkodawcy udzielają pożyczek;

c)    Użytkowniku rozumie się przez to osobę, która zamierza korzystać lub korzysta z pożyczek, oferowanych przez Pożyczkodawców, w tym zawierającą z Pożyczkodawcami Ramową Umowę Pożyczki, zarówno obecnie, jak i w przeszłości, stosownie do treści ust. 3 lit. a) oraz ust. 3 lit. b) poniżej;

d)    Spółce rozumie się przez to spółkę Kopula Solutions Sp. z o.o.;

e)    Pożyczkodawcy rozumie się przez to firmy, które korzystają z platformy pożyczkowej freezl.pl ;

f)      Ramowej Umowie Pożyczki rozumie się przez to Ramową Umowę Pożyczki, zawieraną przez Pożyczkodawcę z Użytkownikiem przy wykorzystaniu Serwisu, na podstawie której zawierane są poszczególne umowy pożyczki.

2)                 DANE OSOBOWE

 1. Polityka Prywatności ma zastosowanie do Danych Osobowych:
  1. Użytkowników ubiegających się o pożyczkę za pośrednictwem Serwisu (tj. osób fizycznych, które ukończyły co najmniej 18 rok życia) oraz
  2. innych osób fizycznych, które korzystają z Serwisu, a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach Serwisu, osób zainteresowanych kontaktem ze Spółką lub Pożyczkodawcą w jakimkolwiek innym celu.
 2. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu oraz osób korzystających z Serwisu jest Spółka.
 3. Dane Osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Spółkę w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności:
  1. świadczenia dostępnych za pośrednictwem Serwisu usług,
  2. weryfikacji tożsamości Użytkownika, który zamierza zawrzeć z Pożyczkodawcą Ramową Umowę Pożyczki,
  3. logowania do konta Użytkownika,
  4. komunikacji z Użytkownikiem poprzez narzędzie „chat box”, dostępne na stronie Serwisu,
  5. obsługi procesu rejestracji w Serwisie, tj. jednorazowej czynności, polegającej na założeniu przez Użytkownika konta użytkownika, dokonanej z wykorzystaniem panelu administracyjnego, udostępnionego przez Spółkę na stronie Serwisu, na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO – o niezbędności przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie Użytkowników przed dokonaniem rejestracji w Serwisie oraz podczas jego użytkowania. Podanie niektórych danych Użytkowników jest obligatoryjne do użytkowania Serwisu. W przypadku niepodania obligatoryjnych danych przez Użytkowników, nie będą oni mogli założyć konta w Serwisie i korzystać z usług Spółki,
  6. marketingu usług świadczonych przez Spółkę oraz marketingu usług świadczonych przez podmioty trzecie,
  7. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  8. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
  9. zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu,
  10. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
  11. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,
  12. dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników,
  13. obsługi reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO – o realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników może również nastąpić w celach marketingowych Spółki lub podmiotów trzecich na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkowników. Użytkownicy mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Dane Osobowe osób korzystających z Serwisu, a niebędących Użytkownikami Serwisu, przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Spółki (art. 6 ust. 1 f) RODO) w celu:
  1. dostosowania Serwisu do potrzeb osób niebędących jego Użytkownikami,
  2. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  3. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także
  4. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.
 6. Spółka przechowuje i przetwarza następujące dane osobowe:
  1. Użytkowników: e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, numer dowodu osobistego, numer PESEL, seria i numer karty pobytu lub seria i numer paszportu zagranicznego, numer identyfikacji podatkowej w Ukrainie.
  2. Osób niebędących użytkownikami:
 7. Spółka zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkowników właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji. W szczególności Spółka uprawniona jest do udostępnienia Danych Osobowych, gdy jest to niezbędne w celu wykonania Ramowej Umowy Pożyczki, zawartej z Użytkownikiem w takim wypadku Spółka może udostępnić Dane Osobowe między innymi pożyczkodawcom, firmom kurierskim, pocztowym, firmom windykacyjnym, Biurom Informacji Gospodarczej.
 8. Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę mogą być przekazywane do państw trzecich. Przekazywanie danych do państw trzecich będzie się odbywać w oparciu o odpowiednie i właściwe zabezpieczenia w postaci Standardowych Klauzul Umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Podmioty danych mają możliwość uzyskania kopii danych, przekazywanych do państw trzecich, jak również informacji o miejscu ich udostępnienia wysyłając stosowną wiadomość na adres mailowy: info@kopulasolutions.pl

 

 1. Poza przypadkami wskazanymi powyżej w pkt 7 informacje dotyczące Użytkownika Serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
 2. Dane dotyczące Użytkownika Serwisu, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż to jest konieczne w związku z przestrzeganiem przepisów prawa dotyczących obowiązkowego przechowywania danych o transakcjach finansowych lub korzystaniem z Serwisu oraz wykonywaniem umowy pożyczki, zawartej przez daną osobę (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), po którym to okresie zostaną usunięte z systemu.
 3. Osoby, których dane przetwarza Spółka, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia, jak i wniesienia sprzeciwu. W celu realizacji swoich praw można kontaktować się ze Spółką, wysyłając wiadomość na adres mailowy: info@freezl.pl.
 4. Osoby, których dane przetwarza Spółka na podstawie zgody, mogą wycofać taką zgodę w dowolnym czasie, poprzez wysłanie maila na adres mailowy: info@freezl.pl.
 5. W przypadku, gdy Spółka występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę, przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres info@freezl.pl wpisując w tytule słowo  „rezygnacja”
 6. Osoby, których dane przetwarza Spółka, mają również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, iż przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę narusza przepisy ochrony danych osobowych.
 7. Spółka dokonuje profilowania danych osób, które przetwarza podczas procesu rejestracji konta Użytkownika w Serwisie, poprzez weryfikację danych o miejscu przebywania Użytkownika w trakcie rejestracji konta Użytkownika, jego wieku, zachowania Użytkownika podczas rejestracji, mogącego świadczyć o próbie wskazania nieprawdziwych danych (np. kopiowanie, usuwanie danych w formularzu rejestracji).
 8. Spółka informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Spółka informuje, że będzie przetwarzała – zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa – również dane, dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika korzystającego z Serwisu, a także czasu połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne (w tym geolokalizację) dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych, w tym w celach skutecznej oceny ryzyka.
 9. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek Dane Osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 

3)                 PLIKI COOKIES

 1. Spółka wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji, związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika i inne osoby odwiedzające stronę internetową Spółki. Można zmienić sposób korzystania z plików cookies zgodnie z instrukcjami producentów przeglądarek internetowych, które są dostępne pod linkami:
 1. 1. Spółka korzysta z usług i serwisów platform Google Marketing Platform, które są własnością Google i zbierają dane za pomocą plików cookie. Plik cookie to część danych, przechowywanych na urządzeniu użytkownika, które zawierają informacje o urządzeniu i nie są związane z danymi osobowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Google wykorzystuje pliki cookie, przejdź pod adres: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl. Google i wszystkie jego spółki mogą zapisywać i wykorzystywać informacje zgodnie z warunkami Polityki Prywatności, która jest dostępna na stronie https://www.google.com/policies/privacy/.

2. Korzystamy z programu Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników oraz zoptymalizować nasze usługi i związane z tym doświadczenia użytkowników. Hotjar to usługa technologiczna, która pomaga nam lepiej zrozumieć naszych użytkowników (np. ile czasu spędzają na poszczególnych stronach, jakie linki klikają, co im się podoba, a co nie, itp.), co z kolei, umożliwi nam budowanie i utrzymywanie wysokiej jakości naszych usług w oparciu o opinie użytkowników. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie (narzędzia analityczne, mapy cieplne, zapisy sesji) do zbierania danych o zachowaniu i postępowaniu naszych użytkowników i ich urządzeniach. Obejmuje to adres IP urządzenia (przetwarzany podczas sesji i przechowywany w formie de-identified), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, lokalizację geograficzną (tylko kraj) oraz preferowany język używany do wyświetlania naszej witryny. Hotjar przechowuje te informacje w naszym imieniu w profilu użytkownika o nazwie aliased it. Zgodnie z prawem Hotjar również ma zakaz sprzedaży jakichkolwiek danych zebranych w naszym imieniu.Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji "o Hotjar" na stronie pomocy technicznej Hotjar.

      3. W niektórych wypadkach korzystamy z UXCam, który jest rozwiązaniem analitycznym. UXCam może rejestrować: odwiedzane ekrany, wzorce interakcji oraz możemy odczytać szczegóły urządzenia (np. typ, wersja, model, system operacyjny). Używamy informacji zebranych przez UXCam do ulepszania naszej aplikacji. UXCam nie gromadzi informacji umożliwiających identyfikację osoby i nie śledzi Twoich nawyków przeglądania w różnych aplikacjach. Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://www.uxcam.com/privacy.

      4. Nano Interactive łączy dane dotyczące intencji użytkowników w czasie rzeczywistym z zaawansowaną analizą kontekstową, aby dostarczać dopasowane kampanie marketingowe dla reklamodawców. Nano Interactive nie używa żadnych danych osobowych, a pliki cookie są używane do analizy i pomiaru skuteczności reklam. Więcej informacji dotyczących polityki prywatności Nano Interactive znajdziesz na stronie internetowej https://www.nanointeractive.com/privacy-statement-copy/.

 1. Pliki typu cookies umożliwiają:
  1. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
  2. dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkowników,
  3. tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.
 2. Pliki te służą do zbierania informacji o korzystaniu z usług w Serwisie oraz zapewnieniu jak najlepszego poziomu dostępności i korzystania z tych usług. Pliki cookies nie wpływają w sposób niekorzystny na komputer ani zainstalowane na nim oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na wydajność, działanie, konfigurację komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania. Pliki cookies nie zawierają jakichkolwiek informacji, pozwalających na identyfikację Użytkownika i nie służą przetwarzaniu danych osobowych. Dane gromadzone przy wykorzystaniu plików cookies mają jedynie charakter statystyczny i dotyczą aktywności w Serwisie.
 3. Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na stosowanie plików cookies, co umożliwi mu korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu bez ograniczeń podczas jego wizyty na stronie Serwisu. Jeśli Użytkownik odmówi zgody na stosowanie Cookies, które są niezbędne do funkcjonowania Serwisu, może to mieć wpływ na korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oraz jego funkcjonalność w czasie tego korzystania. Odmowa zgody na stosowanie innych plików cookies może pozostać bez wpływu na korzystanie przez Użytkownika z Serwisu i jego funkcjonalności.
 4. Dostępne są narzędzia online do wyczyszczenia wszystkich cookies, zapisanych przez strony internetowe, które Użytkownik odwiedzał, takie jak https://allaboutcookies.org/.
 5. Jeśli wizyty Użytkownika na stronie internetowej Serwisu odbywają się z różnych komputerów, niezbędne będzie powtórzenie modyfikacji ustawień Użytkownika.
 6. Wszystkie zmiany, przewidywane w tej polityce w zakresie cookies, będą podawane do wiadomości Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem przed faktycznym wejściem w życie tych zmian.

 

4)                 POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

 1. Spółka oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia, mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również te, dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych (aniżeli pliki) treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Spółce na konto e-mail: info@freezl.pl

 

 1. Jednocześnie Spółka oświadcza, że przy ochronie Serwisu stosowane są nowoczesne techniki zabezpieczenia kont użytkownika i dostępu do danych, które służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

 

 1. W Serwisie mogą znajdować się opcjonalne ankiety wraz z prośbą o wyrażenie opinii na temat różnych produktów i usług oferowanych przez Spółkę.

 

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę, korzystającą w jakikolwiek sposób z Serwisu, obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Aktualna wersja Polityki Prywatności wraz z datą ostatniej aktualizacji jest zawsze dostępna w Serwisie. O istotnych zmianach Polityki Prywatności Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez wiadomość na ich osobistym koncie lub przez wiadomość e-mail.