RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

Zawarta dnia 26.05.2024

Pomiędzy

1. [Nazwa] sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, [Adres 1], [Adres 2] zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem [KRS] przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP [NIP], REGON [REGON], o kapitale zakładowym w wysokości [Kapital] , adres do doręczeń elektronicznych [email]

reprezentowaną przez [przedstawiciel] [Nazwa], adres e-mail: [email] zwaną dalej „Pożyczkodawcą”,

dla której usługi pośrednictwa świadczy:  EKASSA sp. z o.o. z siedzibą w Polsce pod adresem: ul. TWARDA, nr 18, miejsc. WARSZAWA, kod 00-105, wpisaną do Rejestru Spółek pod numerem 0000637673, zwaną dalej „Pośrednikiem”,

a

2. [imię]  [nazwisko], zamieszkałym/ą przy [ulica] [numer domu]/[numer mieszkania], [kod pocztowy] [miasto], nr dowodu osobistego [Numer dowodu osobistego], nr PESEL [PESEL], nr telefonu [telefon komórkowy], , adres poczty elektronicznej [email], , zwanym/ą dalej „Pożyczkobiorcą” lub „Konsumentem”.

STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

§ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszej Umowie Pożyczki określenia oznaczają:

1.1. Pożyczka – oznacza sumę wszystkich środków pieniężnych, które zostaną udostępnione (wypłacone) Pożyczkobiorcy w związku z zawarciem niniejszej umowy.

1.2. Prowizja – oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy w wysokości określonej w Umowie Pożyczki z tytułu weryfikacji Pożyczkobiorcy, oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, przygotowania Umowy Pożyczki oraz udostępnienia kwoty Pożyczki,

1.3. Odsetki kapitałowe – oznaczają odsetki naliczane z tytułu korzystania z kapitału przez pożyczkobiorcę w oparciu o Stopę oprocentowania.

1.4. Strona – oznacza Pożyczkodawcę lub Pożyczkobiorcę osobno;

1.5. Strony – oznaczają Pożyczkodawcę i Pożyczkobiorcę razem;

1.6. Strona Internetowa – strona internetowa freezl.pl;

1.7. Wniosek o Udzielenie Pożyczki – wniosek złożony przez Pożyczkobiorcę za pośrednictwem formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej, którego złożenie ma na celu zawarcie Umowy Pożyczki.

1.8.  Oświadczenie o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy – oświadczenie Pożyczkobiorcy (stanowiące Załącznik nr 3 do Umowy Pożyczki) złożone wraz z Wnioskiem o Udzielenie pożyczki przedstawiające w szczególności zaległości Pożyczkobiorcy w spłacie innych zobowiązań pieniężnych wynoszących powyżej 6 miesięcy, na których spłatę przeznaczona jest przedmiotowa Pożyczka.

1.9. Weryfikacja - czynności kontrolne dokonywane przez upoważnionych do tych czynności pracowników administracyjnych Pożyczkodawcy polegające na zweryfikowaniu pod względem zgodności informacji oraz danych zamieszczonych przez Pożyczkobiorcę w Formularzu Rejestracyjnym, jak również weryfikacji Pożyczkobiorcy w zewnętrznych bazach danych;

1.10. Wniosek o Udzielenie Pożyczki – wniosek złożony przez Pożyczkobiorcę w sposób określony w Umowie Pożyczki, którego złożenie ma na celu zawarcie Umowy Pożyczki.

1.11 Usługa weryfikacji rachunku oraz tożsamości - Usługi świadczona przez podmiot trzeci, polegająca na dostępie do informacji o rachunku (AIS) Pożyczkobiorcy. w szczególności w oparciu o mechanizm skanowania rachunków bankowych przy pomocy interfejsów PSD2 lub mechanizm ITN – Instant Transaction Notification, w wyniku przelewu weryfikacyjnego realizowanego przez klienta, przy użyciu szybkiego przelewu.

2. Słowo „Pożyczka” w rozumieniu niniejszej umowy ma znaczenie tożsame ze słowem „Kredyt”, używanym definicjach artykułu 5 ustawy o kredycie konsumenckim.

 

§ 2. OŚWIADCZENIA POŻYCZKOBIORCY

1. Pożyczkobiorca oświadcza, że:

1.1. Jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim i zawiera Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą;

1.2. Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski, jak również polski numer PESEL, posiada obywatelstwo Polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

1.3. Nie jest wpisany do jakiegokolwiek rejestru dłużników;

1.4 Jest posiadaczem rachunku bankowego, podanego we wniosku o udzielenie pożyczki na który zostanie wypłacona pożyczka i posiada pełne prawo do dysponowania tym rachunkiem;

1.5 Posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a zawarcie niniejszej umowy nie wymaga zgody osób trzecich;

1.6 Według jego najlepszej wiedzy posiada możliwość realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w szczególności terminową spłatę pożyczki;

1.7 Według jego najlepszej wiedzy nie istnieją przesłanki do ogłoszenia jego upadłości;

2. Pożyczkobiorca jest odpowiedzialny wobec Pożyczkodawcy za prawdziwość i poprawność powyższych oświadczeń, jak również danych, które podał we Wniosku o Udzielenie Pożyczki, w Oświadczeniu o dochodach i stałych wydatkach gospodarstwa domowego, Oświadczeniu o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy oraz dokumentach potwierdzających wysokość dochodów Pożyczkobiorcy.

3. Pożyczkobiorca zapewnia Pożyczkodawcę, że Oświadczenie o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy jest zgodne z prawdą, aktualne i opisuje wszystkie jego zobowiązania pieniężne wymagalne powyżej 6 miesięcy.

 

§ 3. OŚWIADCZENIA POŻYCZKODAWCY

1. Pożyczkodawca zobowiązuje się:

1. udzielić Pożyczki niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, jednak nie wcześniej niż po spełnieniu warunków udzielenia pożyczki, o których mowa w § 2 pkt1.1. – 1.7.;

2. w sposób należyty i zgodny z powszechnie obowiązującym prawem zabezpieczyć przekazane mu w związku z Umową Pożyczki dane osobowe Pożyczkobiorcy.

 

§ 4. PRZEZNACZENIE KWOTY POŻYCZKI

1. Pożyczkobiorca oświadcza, iż Pożyczka zostanie w pierwszej kolejności przeznaczona na spłatę  zaległości pieniężnych Pożyczkobiorcy wynoszących powyżej 6 miesięcy opisanych w Oświadczeniu o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy, aż do całkowitego zaspokojenia tych zaległości. Oświadczenie o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy Pożyczki.

2. Pożyczkobiorca uprawniony jest do swobodnego dysponowania kwotą Pożyczki przekraczającą kwotę zaległości Pożyczkobiorcy opisanych w Oświadczeniu o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy.

3. Wykorzystanie Pożyczki w inny sposób niż opisany w ust. 1 powyżej jest zabronione i stanowić będzie naruszenie warunków i celu Umowy Pożyczki. Na żądanie Pożyczkodawcy, Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do przedstawienia Pożyczkodawcy potwierdzenia przeznaczenia kwoty Pożyczki na spłatę zaległości pieniężnych Pożyczkobiorcy wynoszących powyżej 6 miesięcy opisanych w Oświadczeniu o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy.
 
4. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości fakt, iż podanie przez niego niepełnych lub nieprawdziwych danych w Oświadczeniu o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy jak również wykorzystanie pożyczki wbrew zasadom opisanym w pkt 4 niniejszego paragrafu, może rodzić jego odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Pożyczkodawcy jak również karną opisaną w art. 284 lub 286 k.k.

§ 5. ZASADY REJESTRACJI POŻYCZKOBIORCY

1. Warunkiem złożenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki i otrzymania Pożyczki jest dokonanie przez Pożyczkobiorcę rejestracji na Stronie Internetowej oraz utworzenie Konta Użytkownika, które jest aktywne w momencie składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki.

2. Wypełniając Formularz Internetowy Klient zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko (z użyciem polskich znaków), numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego, datę ważności dowodu osobistego, adres zameldowania, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, aktualny numer telefonu komórkowego, określenie źródła i wysokości uzyskiwanego dochodu, wskazanie nazwy pracodawcy, wykształcenie, informacje dotyczące posiadanego zadłużenia, informacje o swojej sytuacji finansowej (ilość spłacanych pożyczek i/lub kredytów, źródła dochodów, średnie miesięczne wydatki), a ponadto Klient zobowiązany jest potwierdzić, że zapoznał się z Umową Pożyczki oraz z Regulaminem, zamieszczonymi na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy.

3 W celu uzyskania dostępu do utworzonego Konta Użytkownika, Pożyczkobiorca podaje adres poczty e-mail Pożyczkobiorcy i hasło, za pomocą którego Pożyczkobiorca potwierdzi swoją tożsamość będzie mógł zalogować się na swoim Koncie Użytkownika.

4. Rejestrując się na Stronie Internetowej i składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki, Pożyczkobiorca oświadcza, że:

4.1. zapoznał się z Umową Pożyczki zamieszczoną na Stronie internetowej Pożyczkodawcy;

4.2. jego zamiarem jest zawarcie Umowy Pożyczki na odległość w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim;

4.3. wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Pożyczkodawcę swoich danych osobowych w celach zawarcia Umowy Pożyczki;

4.4. został poinformowany o prawie do dostępu do własnych danych osobowych zgromadzonych u Pożyczkodawcy, a także o prawie do poprawiania własnych danych osobowych zgromadzonych u Pożyczkodawcy;

4.6. Udzielił upoważnienia Pożyczkodawcy do wystąpienia do biur informacji gospodarczych i współpracujących instytucji pożyczkowych z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących zobowiązań Pożyczkobiorcy;

5. Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać w Formularzu Internetowym prawdziwe dane. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Pożyczkodawcy odnośnie prawdziwości danych podanych przez Klienta w Formularzu Internetowym Pożyczkodawca ma prawo odmówić Klientowi prawa rejestracji na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy. Podanie nieprawdziwych danych wprowadzających Pożyczkodawcę w błąd skutkujący doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem, może grozić odpowiedzialnością karną.

6. Pożyczkobiorca w celu potwierdzenia rejestracji ma możliwość dokonania weryfikacji Rachunku Bankowego za pośrednictwem Usługi weryfikacji rachunku oraz tożsamości, której zasady działania zostały wyjaśnione na Stronie Internetowej, przy czym Pożyczkobiorca uprzednio wyraża zgodę na przeprowadzenie weryfikacji rachunku bankowego oraz tożsamości we wskazany powyżej sposób.

7. Po dokonaniu przez Pożyczkobiorcę weryfikacji Rachunku Bankowego za pośrednictwem Usługi weryfikacji rachunku, zgodnie z pkt 5.6 powyżej rejestrację uważa się za zakończoną, a Klient otrzymuje tymczasowe hasło do logowania na Stronie Internetowej na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Internetowym, a także zyskuje status Pożyczkobiorcy.

8. Podczas pierwszego logowania na Stronie Internetowej Pożyczkobiorca ustala swoje osobiste hasło dostępu do Konta Użytkownika. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do nieudostępniania hasła osobom trzecim.

9. Pożyczkobiorca jest identyfikowany przez Pożyczkodawcę poprzez zalogowanie się na Stronie Internetowej do Konta Użytkownika za pomocą podanego przez niego adresu poczty elektronicznej oraz osobistego hasła dostępu, które ustanowił podczas pierwszego logowania do Strony Internetowej. W przypadku czynności wykonywanych przy użyciu telefonu komórkowego Pożyczkodawca identyfikuje Pożyczkobiorcę za pomocą podanego w Formularzu Internetowym numeru telefonu komórkowego.

 

§ 6. ZAWARCIE UMOWY POŻYCZKI

1. Weryfikacja tożsamości Pożyczkobiorcy następuje za pośrednictwem Usługi weryfikacji rachunku i tożsamości. Weryfikacja tożsamości może zostać dokonana również za pośrednictwem przelewu weryfikacyjnego. W tym celu Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać przelewu potwierdzającego tożsamość w wysokości 0,10 zł (słownie: 10 groszy)  na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy lub inny rachunek bankowy wskazany przez Pożyczkodawcę, wpisując w tytule przelewu tekst: „Potwierdzam rejestrację i akceptujęumowę pożyczki nr [Number], który Pożyczkobiorca otrzymał po poprawnym wypełnieniu wniosku o udzielenie pożyczki.

2. Pożyczka zostaje udzielona w Złotych Polskich.

 

3. Pożyczkobiorca składa oświadczenie o wyrażeniu woli zawarcia umowy pożyczki poprzez kliknięcie przycisku pod formularzem na Stronie Internetowej „Zawieram umowę pożyczki z obowiązkiem zapłaty”.

4. Przed zawarciem umowy Pożyczkobiorca udostępnia na Stronie Internetowej, na trwałym nośniku, w postaci nieedytowalnych plików PDF treść niniejszej umowy, formularz informacyjny. Dokumenty te są dodatkowo przesyłane pocztą elektroniczną, na adres e-mail Pożyczkobiorcy wskazany we Wniosku o Udzielenie Pożyczki.

7. Umowę Pożyczki uważa się za zawartą z chwilą akceptacji przez Pożyczkodawcę Wniosku o Udzielenie Pożyczki. Za akceptację przez Pożyczkodawcę Wniosku o Udzielenie Pożyczki uważa się przekazanie przelewem bankowym na konto bankowe Pożyczkobiorcy Pożyczki.

 

 

§ 7. WERYFIKACJA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

1. Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca potwierdza, iż w dniu złożenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki spełnia warunki, o których mowa w § 2 pkt 1 Umowy Pożyczki. Ponadto, Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do weryfikacji prawdziwości oraz kompletności danych zawartych we Wniosku o Udzielenie Pożyczki na podstawie publicznie dostępnych danych, list i rejestrów, jak również do kontaktowania się z Pożyczkobiorcą w celu usunięcia ewentualnych braków we Wniosku o Udzielnie Pożyczki lub wątpliwości dotyczących danych Pożyczkobiorcy powstałych w trakcie weryfikacji Wniosku o udzielenie Pożyczki.

2. Pożyczkodawca dokonując analizy Wniosku o Udzielenie Pożyczki, w szczególności weryfikuje prawdziwość oraz kompletność danych zawartych we Wniosku o udzielenie Pożyczki oraz dokonuje oceny zdolności kredytowej na podstawie analizy danych udostępnionych przez zaufanych dostawców oraz biura informacji gospodarczej lub biura informacji kredytowej.

3. Pożyczkodawca ma prawo skontaktować się telefonicznie z Pożyczkobiorcą w celu weryfikacji prawdziwości danych podanych w Formularzu Rejestrowym oraz weryfikacji zdolności pożyczkowej Pożyczkobiorcy. Ponadto Pożyczkobiorca, w wypadku gdy analiza zdolności kredytowej opisana w pkt 5.2. nie pozwala na dokonanie tej oceny, jest uprawniony do żądania od Pożyczkobiorcy Oświadczenia o dochodach i stałych wydatkach Pożyczkobiorcy wraz dokumentami potwierdzającymi te dochody. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania oraz przesłanie ww. oświadczeń i dokumentów jest dobrowolne jednak odmowa ich udzielenia może skutkować odmową udzielenia pożyczki.

4. Pożyczkodawca ma prawo odmówić udzielenia Pożyczki Pożyczkobiorcy, informując o tym poprzez wysłanie do Pożyczkobiorcy elektronicznego powiadomienia na adres e-mail Pożyczkobiorcy podany na Koncie Użytkownika.

 

§ 8. WYPŁATA POŻYCZKI

 

2. W przypadku, gdy w decyzji Pożyczkodawcy proponowana suma pożyczki jest niższa od sumy pożyczki wskazanej we Wniosku o Udzielenie Pożyczki, Umowa Pożyczki wchodzi w życie w momencie udzielenia przez Pożyczkobiorcę zgody na zaproponowaną przez Pożyczkodawcę kwotę, przy czym oświadczenie o zgodzie Pożyczkobiorca może złożyć za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego, sms-em lub telefonicznie. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na rejestrację rozmowy z Pożyczkodawcą.

3. Pożyczkodawca wypłaca Pożyczkę Pożyczkobiorcy, przelewając Pożyczkę na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy. . Pożyczkodawca zastrzega możliwość przekazania kwoty Pożyczki na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy za pośrednictwem podmiotu działającego na rzecz Pożyczkodawcy w zakresie realizowania wypłaty Pożyczek lub krajową instytucji płatniczej (np. AutoPay S.A.)

 

§ 10. KOSZTY ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM POŻYCZKI

1. Na całkowity koszt Pożyczki składa się Prowizja oraz Odsetki kapitałowe, w wysokości określonej w Umowie lub Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącej Załącznik do Umowy Pożyczki.

2. Pożyczkodawca nalicza Odsetki kapitałowe według Stopy oprocentowania. Odsetki zwiększają sumę zadłużenia z tytułu pożyczki i spłacane są łącznie z Pożyczką oraz Prowizją w Terminie spłaty pożyczki.

3. Odsetki kapitałowe naliczane są za każdy dzień korzystania przez Pożyczkobiorcę z Pożyczki, przy czym podstawą do obliczania Odsetek kapitałowych jest aktualna wysokość niespłaconej części Pożyczki..

4. Wysokość Odsetek kapitałowych została określona w Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącej integralną część niniejszej Umowy Pożyczki.

5. Prowizja zwiększa sumę zadłużenia  i spłacana jest łącznie z Pożyczką oraz Odsetkami kapitałowymi w Terminie spłaty pożyczki.

6. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla Pożyczek udzielanych przez Pożyczkodawcę zamieszczona jest na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy, jak również zawarta jest  Formularzu Informacyjnym.

 

§ 11. ZASADY SPŁATY POŻYCZKI

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty Pożyczki w Terminie spłaty, zgodnie z warunkami Umowy Pożyczki.

 

2. Przerwa w dostępie do Strony Internetowej Pożyczkodawcy nie zwalnia Pożyczkobiorcy z obowiązku spłaty Pożyczki w terminie jej wymagalności.

 

3. Pożyczkodawca upoważnia Pożyczkodawcę do informowania go za pośrednictwem email, sms lub telefonicznie o aktualnym saldzie zadłużenia oraz terminach spłat.

 

4. Jeżeli Termin spłaty pożyczki przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, Termin spłaty pożyczki upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

5. Płatności określone w Umowie Pożyczki winny być dokonywane w walucie, w której została udzielona Pożyczka, tj. w złotych polskich na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia Pożyczkobiorcy także innej metody spłaty zobowiązania (np. za pośrednictwem operatorów płatniczych)

6. Pożyczkobiorca, dokonując spłaty Pożyczki lub jej części na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy zobowiązany jest wskazać w tytule przelewu numer  Umowy umowy pożyczki.

7. W przypadku gdy Pożyczkodawcy przysługują względem Pożyczkobiorcy wierzytelności z innych Pożyczek lub w przypadki niewskazania przez Pożyczkodawcę numeru umowy pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo zaliczyć kwotę przewyższającą kwotę Pożyczki na poczet którejkolwiek z wymagalnych pożyczek.

 

§ 13. NIETERMINOWA SPŁATA POŻYCZKI

1. Jeżeli Pożyczka lub jej część nie zostanie uiszczona w Terminie spłaty pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek za zwłokę.

2. Odsetki za zwłokę płatne będą w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2[1] Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych).

3. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie wypełnia lub nienależycie wypełnia swoje  zobowiązania wynikające z Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do przekazania prawa do windykacji zaległych płatności osobom trzecim, a takie przekazanie praw może obejmować również przetwarzanie danych osobowych Pożyczkobiorcy, wprowadzenie takich danych do publicznych baz danych i przekazanie danych osobowych Pożyczkobiorcy nabywcy praw (cesjonariuszowi).

4. W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w artykule 14 lub 16, 17 bądź 18 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej.

5. Pożyczkodawca jest uprawniony do dokonania cesji wierzytelności, w tym niewymagalnych, wynikających z tytułu Umowy Pożyczki, na rzecz osób trzecich.

 

§ 14. REKLAMACJE

1. Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Pożyczkodawcy [Adres 1], [Adres 2] bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy [email] bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii Pożyczkodawcy (numer telefonu [Telefon]).

2. Pożyczkodawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Pożyczkodawca poinformuje o tym Pożyczkobiorcę wskazując:

a. przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,

b. okoliczności wymagające wyjaśnienia,

c. ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Pożyczkodawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego

trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Pożyczkodawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną

wyłącznie na wniosek Pożyczkobiorcy.

 

§ 15. ZMIANA DANYCH POŻYCZKOBIORCY

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się informować Pożyczkodawcę niezwłocznie o zmianie wszelkich danych podanych we wniosku o udzielenie pożyczki aż do całkowitego wykonania wszelkich zobowiązań, wynikających z niniejszej Umowy Pożyczki.

2. W przypadku zmiany numeru telefonu komórkowego Pożyczkobiorca, po zalogowaniu się na Stronie Internetowej, powinien wpisać nowy numer telefonu, na który otrzyma od Pożyczkodawcy PIN kod. Zmiana zostanie dokonana po poprawnym wprowadzeniu otrzymanego PIN kodu.

3. W przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej Pożyczkobiorca, po zalogowaniu się na Stronie Internetowej, zobowiązany jest odpowiedzieć na serię pytań kontrolnych oraz wprowadzić otrzymany PIN kod.

4. W przypadku zmiany imienia lub nazwiska Pożyczkobiorca zobowiązany jest poinformować niezwłocznie o tym fakcie Pożyczkodawcę.

 

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strony Umowy Pożyczki uznają, iż dane przesyłane wiadomościami SMS, za pośrednictwem formularza umieszczonego na Stronie Internetowej oraz innymi elektronicznymi środkami porozumiewania, są traktowane jako oświadczenie woli każdej ze Stron i powodują pełne skutki prawne.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o kredycie konsumenckim.

3. Umowa niniejsza została zawarta bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (przez Internet) w rozumieniu art. 5 ust. 13) Ustawy o kredycie konsumenckim.

4. Umowa niniejsza została utrwalona na trwałym nośniku w postaci nieedytowalnego pliku PDF.

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Pożyczkobiorcy i Pożyczkodawcy.

6. Językiem Umowy jest język polski.

7. Pożyczkodawca jest Administratorem Danych Osobowych Pożyczkobiorcy. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych Pożyczkobiorcy znajdują się w Polityce prywatności stale dostępnej na Stronie Internetowej, z którą Pożyczkobiorca zapoznaje się podczas wypełniania Formularza Internetowego.

Znajdują się w niej informacje w szczególności o:

a)   zakresie gromadzonych Danych Osobowych,

b)   celach przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych,

c)   okresie przechowywania Danych Osobowych,

d)   zakresie ujawniania Danych Osobowych podmiotom trzecim,

e)   sposobie ochrony Danych Osobowych,

f)    prawach Pożyczkobiorcy w zakresie Danych Osobowych.

 

Pożyczkobiorca

 

 [imię]  [nazwisko]

 

 

Pożyczkodawca

 

[Nazwa]

 

TABELA OPŁAT

Załącznik 1. TABELA OPŁAT

 

 

Wysokość prowizji (% od kwoty pożyczki) i oprocentowanie Pożyczki

7 dni

5,00%

30 dni

10,80%

60 dni

11,60%

Od 65 d0 95 dni

11,60%

Oprocentowanie pożyczki (roczna stopa procentowa)

18,5%

 

 

Inne opłaty

Opłata weryfikacyjna

Opłata weryfikacyjna — przelew na konto

10 groszy

Opłata weryfikacyjna Blue Cash (rozwiązanie Blue Media)

1 zł (zwracana)

 

 

 

Pożyczkobiorca

[imię] [nazwisko]

Pożyczkodawca

[Nazwa]

 

Regulamin

świadczenia usług drogą elektroniczną przez EKASSA sp. z o.o.

 

§ 1

 1.      Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) wprowadzony został przez EKASSA sp. z o.o., z siedzibą w Polsce, adres: ul. TWARDA, nr 18, miejsc. WARSZAWA, kod 00-105, wpisaną do Rejestru Spółek pod numerem 0000637673 (dalej jako „Pośrednik”).
 2.      Regulamin określa warunki, na jakich Pośrednik udostępnia nieodpłatnie możliwość korzystania z serwisu internetowego freezl.pl (dalej jako „Serwis”) w tym z zawartych w nim treści i narzędzi oraz świadczonych w ten sposób usług, a także określa prawa i obowiązki osób korzystających z Serwisu (dalej jako „Użytkownicy”) oraz Pośrednika, jak również warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Pośrednika.
 3.      Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 4.      W razie braku zgody Użytkownika na warunki określone w niniejszym Regulaminie, korzystanie z Serwisu nie jest dopuszczalne.
 5.      Regulamin nie ma zastosowania do stron internetowych Pośrednika oraz usług świadczonych przez Pośrednika, w zakresie, w którym korzystanie z tych stron internetowych lub usług jest uregulowane odrębnymi umowami, regulaminami lub innymi uregulowaniami i uzgodnieniami obowiązującymi pomiędzy Pośrednikiem  a Użytkownikiem, w szczególności postanowieniami Ramowej Umowy Pożyczki.

 

§ 2

 1.      Podczas korzystania z usług świadczonych przez Serwis Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 2.      Dostęp do Serwisu jest nieograniczony dla wszystkich Użytkowników, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3.      Zawarcie Ramowej Umowy Pożyczki uzależnione jest od rejestracji Użytkownika w systemie Serwisu i posiadania przez Użytkownika indywidualnej nazwy użytkownika (login) oraz przyporządkowanego jej hasła, przy pomocy których następuje logowanie do konta Użytkownika utworzonego w Serwisie.
 4.      Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

a)         posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe,

b)        posiadanie dostępu do ogólnodostępnej sieci Internet,

c)         włączenia obsługi plików typu cookie oraz javascript,

d)        przy aktywności w Serwisie za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga się posiadania przez Użytkownika aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 1.      Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
 2. W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym korzystającego instalowane są pliki cookie, stosownie do treści https://freezl.pl/Document/PrivacyPolicy, dostępnej na stronie internetowej Serwisu.
 3.      Pośrednik dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje możliwości i efektywności korzystania z Serwisu w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 4.      Niedopuszczalne jest korzystanie z Serwisu w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego Pośrednika, wprowadzenie do niego złośliwego oprogramowania, treści o charakterze bezprawnym lub uniemożliwienie prawidłowego działania Serwisu.

 

§ 3

 1.      Rejestracja Użytkownika następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie freezl.pl. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz kliknięcie przycisku „Weź swoją pożyczkę jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 2.      Do wysłania formularza rejestracyjnego i zakończenia rejestracji Użytkownika w Serwisie niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 3.      Po zakończeniu rejestracji Użytkownika w Systemie, każdorazowe logowaniu się Użytkownika do Serwisu wymaga użycia prawidłowego loginu oraz hasła.
 4.      Założenie konta w Serwisie następuje niezależnie od ewentualnego zawarcia Ramowej Umowy Pożyczki.
 5.      W celu skorzystania z odpłatnych usług dostępnych w Serwisie, a także umożliwienia przedstawienia oferty partnerów Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do zawarcia Ramowej Umowy Pożyczki regulującej zasady ewentualnego udzielania pożyczek ze wszystkimi partnerami Serwisu, przy czym zawarcie Ramowej Umowy Pożyczki nie skutkuje automatycznym zawarciem Umowy Pożyczki, a jedynie umożliwia Użytkownikowi aplikowanie za pośrednictwem Serwisu o pożyczkę u partnerów Serwisu.
 6.      Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych lub fałszywych danych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

 

§ 4

 1.      Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z usługi dostępnych w Serwisie przez Użytkownika. Rozpoczęciem korzystania z usługi w przypadku usług dostępnych po rejestracji lub zalogowaniu jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego lub zalogowanie. Dla usług dostępnych bez konieczności zarejestrowania lub logowania rozpoczęciem korzystania z nich jest wejście na stronę Serwisu.
 2.      Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu na skutek jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron.
 3.      Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną  poprzez wyrejestrowanie z Serwisu lub usunięcie swojego konta.
 4.      Pośrednik zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, który narusza postanowienia Regulaminu.

 

§ 5

 1.      Pośrednik dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Serwisu.
 2.      Pośrednik zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych przez zarejestrowanego Użytkownika danych osobowych wyłącznie w celach i zakresie określonym w § 9 niniejszego Regulaminu.
 3.      Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

 

§ 6

 1.      Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2.      Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.
 3.      Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych (informacji osobowych) w formularzu rejestracyjnym.
 4.      Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych.
 5.      Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego login'u oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich.

 

§ 7

 1.      Pośrednik zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach

a)                  podania nieprawdziwych danych osobowych,

b)                  udostępnienia własnego loginu lub hasła osobom trzecim,

c)                   naruszenia dobrych obyczajów, w tym i co do treści umieszczanych w Serwisie informacji i tekstów, jak i w stosunku do operatora Serwisu.

 1.      Zablokowanie dostępu do serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez Pośrednika.

 

§ 8

 1.      Niniejszy Serwis – jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością Pośrednika.
 2.      Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści udostępnionych przez Pośrednika oraz wszelkich graficznych elementów Serwisu, przysługują wyłącznie Pośrednikowi. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw ani licencji do tych treści lub elementów. Użytkownik może wykorzystywać wskazane powyżej treści oraz elementy wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 3.      Jakiekolwiek kopiowanie elementów Serwisu, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych w Serwisie, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym poprzez linkowanie, w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Pośrednika jest zabronione.
 4.      Korzystanie z Serwisu oraz zawartych w nich treści, narzędzi lub usług jest dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z przeznaczeniem tych stron oraz z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

 

§ 9

 1.         Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz osób korzystających z Serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Pośrednik, z siedzibą w Polsce, adres: ul. TWARDA, nr 18, miejsc. WARSZAWA, kod 00-105, wpisaną do Rejestru Spółek pod numerem 0000637673
 2.    Dane osobowe Użytkowników, którzy prawidłowo dokonali procedury rejestracji w systemie Serwisu przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu.
 3.    Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Pozostałe prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych opisane są w Polityce Prywatności, o której mowa powyżej.

 

§ 10

 1. Użytkownik może złożyć pisemną reklamację związaną ze świadczeniem przez Pośrednika usług drogą elektroniczną: drogą pisemną na adres pocztowy EKASSA sp. z o.o. (ul. TWARDA, nr 18, miejsc. WARSZAWA, kod 00-105, PL) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pośrednika (info@freezl.pl) bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii Pośrednika (numer telefonu +48 22 87 383 87).
 2.      Pośrednik rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Pośrednik poinformuje o tym Użytkownika wskazując:
  1.                przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
  2.                okoliczności wymagające wyjaśnienia,
  3.                 ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 3.      O rozpatrzeniu reklamacji Pośrednik poinformuje Użytkownika listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez  Pośrednika w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Pośrednik udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Użytkownika.

 

§ 11

 1.      Regulamin dostępny jest na stronach Serwisu.
 2.      Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia w Serwisie.
 3.      Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane są  przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 4.      Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest prawo polskie.
 5.      O zmianach Regulaminu Pośrednik informuje na stronach Serwisu.
 6.      Pośrednik może w każdym momencie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych w Serwisie a także rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać oferowania zarówno wobec niektórych funkcjonalności jak i całości narzędzi lub usług dostępnych w Serwisie. O zmianach istotnych cech usług i narzędzi Pośrednik informuje Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem w Serwisie.
Mariusz z Warszawy otrzymał 1200 zł